ALONSO DE LEDESMA BULTRAGO

\ɐlˈɒnsə͡ʊ də lˈɛdɛsmə bʌltɹˈe͡ɪɡə͡ʊ], \ɐlˈɒnsə‍ʊ də lˈɛdɛsmə bʌltɹˈe‍ɪɡə‍ʊ], \ɐ_l_ˈɒ_n_s_əʊ d_ə l_ˈɛ_d_ɛ_s_m_ə b_ʌ_l_t_ɹ_ˈeɪ_ɡ_əʊ]\

Definitions of ALONSO DE LEDESMA BULTRAGO

Sort: Oldest first
 
1910 - Warner's dictionary of authors ancient and modern
By Charles Dudley Warner