ALGEBRAIC COMPILER AND TRANSLATOR

\ˌald͡ʒɪbɹˈe͡ɪɪk kəmpˈa͡ɪlə and tɹanslˈe͡ɪtə], \ˌald‍ʒɪbɹˈe‍ɪɪk kəmpˈa‍ɪlə and tɹanslˈe‍ɪtə], \ˌa_l_dʒ_ɪ_b_ɹ_ˈeɪ_ɪ_k k_ə_m_p_ˈaɪ_l_ə__ a_n_d t_ɹ_a_n_s_l_ˈeɪ_t_ə]\

Definitions of ALGEBRAIC COMPILER AND TRANSLATOR

Sort: Oldest first
 
1985 - The Free On-line Dictionary of Computing
By Denis Howe