ADHEMAR DE MONTEIL

\ɐdhˈɛmə də mˈɒnte͡ɪl], \ɐdhˈɛmə də mˈɒnte‍ɪl], \ɐ_d_h_ˈɛ_m_ə d_ə m_ˈɒ_n_t_eɪ_l]\

Definitions of ADHEMAR DE MONTEIL

Word of the day

loan approval

  • formal authorization to get loan (usually from a bank)
View More