ACTIO PERSONALIS MIORITUR CUM PERSONA

\ˈaktɪˌə͡ʊ pˌɜːsənˈɑːliz mɪˈɔːɹɪt͡ʃə kˈʌm pɜːsˈə͡ʊnə], \ˈaktɪˌə‍ʊ pˌɜːsənˈɑːliz mɪˈɔːɹɪt‍ʃə kˈʌm pɜːsˈə‍ʊnə], \ˈa_k_t_ɪ__ˌəʊ p_ˌɜː_s_ə_n_ˈɑː_l_i_z m_ɪ__ˈɔː_ɹ_ɪ_tʃ_ə k_ˈʌ_m p_ɜː_s_ˈəʊ_n_ə]\

Definitions of ACTIO PERSONALIS MIORITUR CUM PERSONA

Sort: Oldest first
 
1856 - A Law Dictionary
By John Bouvier