A GROWING OR THRIVING ONLY IN THE PRESENCE OF OXYGEN; ALSO, PERTAINING TO, OR INDUCED BY, AAS, A FERMENTATION. -- A` (#), ADV.

\ɐ ɡɹˈə͡ʊɪŋ ɔː θɹˈa͡ɪvɪŋ ˈə͡ʊnli ɪnðə pɹˈɛzəns ɒv ˈɒksɪd͡ʒən], \ɐ ɡɹˈə‍ʊɪŋ ɔː θɹˈa‍ɪvɪŋ ˈə‍ʊnli ɪnðə pɹˈɛzəns ɒv ˈɒksɪd‍ʒən], \ɐ ɡ_ɹ_ˈəʊ_ɪ_ŋ__ ɔː θ_ɹ_ˈaɪ_v_ɪ_ŋ ˈəʊ_n_l_i_ ɪ_n_ð_ə p_ɹ_ˈɛ_z_ə_n_s ɒ_v ˈɒ_k_s_ɪ_dʒ_ə_n]\

Definitions of A GROWING OR THRIVING ONLY IN THE PRESENCE OF OXYGEN; ALSO, PERTAINING TO, OR INDUCED BY, AAS, A FERMENTATION. -- A` (#), ADV.