A AN APASSENGER PLANE OR COMMERCIAL AIRLINER. [OBSOLESCENT]

\ɐ ɐn ɐpasˈɛŋə plˈe͡ɪn ɔː kəmˈɜːʃə͡l ˈe͡əla͡ɪnə], \ɐ ɐn ɐpasˈɛŋə plˈe‍ɪn ɔː kəmˈɜːʃə‍l ˈe‍əla‍ɪnə], \ɐ ɐ_n ɐ_p_a_s_ˈɛ_ŋ_ə p_l_ˈeɪ_n__ ɔː k_ə_m_ˈɜː_ʃ_əl ˈeə_l_aɪ_n_ə]\

Definitions of A AN APASSENGER PLANE OR COMMERCIAL AIRLINER. [OBSOLESCENT]