25 HCC BINDING PROTEIN

\twˈɛntifˈa͡ɪv ˌe͡ɪt͡ʃsˌiːsˈiː bˈa͡ɪndɪŋ pɹˈə͡ʊtiːn], \twˈɛntifˈa‍ɪv ˌe‍ɪt‍ʃsˌiːsˈiː bˈa‍ɪndɪŋ pɹˈə‍ʊtiːn], \t_w_ˈɛ_n_t_i_f_ˈaɪ_v ˌeɪ_tʃ_s_ˌiː_s_ˈiː b_ˈaɪ_n_d_ɪ_ŋ p_ɹ_ˈəʊ_t_iː_n]\

Definitions of 25 HCC BINDING PROTEIN

Sort: Oldest first
 
2010 - Medical Dictionary Database
By DataStellar Co., Ltd

Word of the day

tinctura quininae ammoniata

  • A preparation made by dissolving quinin sulphate in alcohol [Br. Ph.].
View More