10,11 DIHYDRO N,N,BETA TRIMETHYL 5H DIBENZ(B,F)AZEPINE 5 PROPANAMINE

\tˈɛn ɪlˈɛvən da͡ɪhˈa͡ɪdɹə͡ʊ ˈɛn ˈɛn bˈiːtə tɹˈa͡ɪmiːθˌa͡ɪl fˈa͡ɪv ˈe͡ɪt͡ʃ dˈa͡ɪbənts bˈiː ˈɛf ˈe͡ɪzpa͡ɪn fˈa͡ɪv pɹˌə͡ʊpˈanɐmˌiːn], \tˈɛn ɪlˈɛvən da‍ɪhˈa‍ɪdɹə‍ʊ ˈɛn ˈɛn bˈiːtə tɹˈa‍ɪmiːθˌa‍ɪl fˈa‍ɪv ˈe‍ɪt‍ʃ dˈa‍ɪbənts bˈiː ˈɛf ˈe‍ɪzpa‍ɪn fˈa‍ɪv pɹˌə‍ʊpˈanɐmˌiːn], \t_ˈɛ_n ɪ_l_ˈɛ_v_ə_n d_aɪ_h_ˈaɪ_d_ɹ_əʊ ˈɛ_n ˈɛ_n b_ˈiː_t_ə t_ɹ_ˈaɪ_m_iː_θ_ˌaɪ_l f_ˈaɪ_v ˈeɪ_tʃ d_ˈaɪ_b_ə_n_t_s__ b_ˈiː_ ˈɛ_f__ ˈeɪ_z_p_aɪ_n f_ˈaɪ_v p_ɹ_ˌəʊ_p_ˈa_n_ɐ_m_ˌiː_n]\

Definitions of 10,11 DIHYDRO N,N,BETA TRIMETHYL 5H DIBENZ(B,F)AZEPINE 5 PROPANAMINE

Sort: Oldest first
 
2010 - Medical Dictionary Database
By DataStellar Co., Ltd

Word of the day

Cancer eburne

  • A kind waxy degeneration of the breast, so called by M. Alibert, but which appears be in no way allied to cancer.
View More

Nearby Words