WRIT DE HIERETICO COMBUBENDO

\ɹˈɪt də hˈa͡ɪ ɪɹˈɛtɪkˌə͡ʊ kɒmbjuːbˈɛndə͡ʊ], \ɹˈɪt də hˈa‍ɪ ɪɹˈɛtɪkˌə‍ʊ kɒmbjuːbˈɛndə‍ʊ], \ɹ_ˈɪ_t d_ə h_ˈaɪ ɪ_ɹ_ˈɛ_t_ɪ_k_ˌəʊ k_ɒ_m_b_j_uː_b_ˈɛ_n_d_əʊ]\

Definitions of WRIT DE HIERETICO COMBUBENDO

Sort: Oldest first
 
1910 - Black's Law Dictionary (2nd edition)
By Henry Campbell Black