WRIT DE BONO ET MALO

\ɹˈɪt də bˈə͡ʊnə͡ʊ ˈɛt mˈɑːlə͡ʊ], \ɹˈɪt də bˈə‍ʊnə‍ʊ ˈɛt mˈɑːlə‍ʊ], \ɹ_ˈɪ_t d_ə b_ˈəʊ_n_əʊ ˈɛ_t m_ˈɑː_l_əʊ]\

Definitions of WRIT DE BONO ET MALO

Sort: Oldest first
 
1910 - Black's Law Dictionary (2nd edition)
By Henry Campbell Black