WORKING CAPITAL REQUIREMENT

\wˈɜːkɪŋ kˈapɪtə͡l ɹɪkwˈa͡ɪ͡əmənt], \wˈɜːkɪŋ kˈapɪtə‍l ɹɪkwˈa‍ɪ‍əmənt], \w_ˈɜː_k_ɪ_ŋ k_ˈa_p_ɪ_t_əl ɹ_ɪ_k_w_ˈaɪə_m_ə_n_t]\

Definitions of WORKING CAPITAL REQUIREMENT

Sort: Oldest first
 
1910 - Black's Law Dictionary (2nd edition)
By Henry Campbell Black