WOMAN CHASER

\wˈʊmən t͡ʃˈe͡ɪsə], \wˈʊmən t‍ʃˈe‍ɪsə], \w_ˈʊ_m_ə_n tʃ_ˈeɪ_s_ə]\
Sort: Oldest first
 
2006 - WordNet 3.0
By Princeton University
 
2011 - English Dictionary Database
By DataStellar Co., Ltd

Word of the day

Sadina

  • sa-d[=e]'na, n. a clupeoid fish resembling sardine. [Sp. sardina.]
View More