VOLTAGE DEPENDENT CALCIUM CHANNELS

\vˈə͡ʊltɪd͡ʒ dɪpˈɛndənt kˈalsi͡əm t͡ʃˈanə͡lz], \vˈə‍ʊltɪd‍ʒ dɪpˈɛndənt kˈalsi‍əm t‍ʃˈanə‍lz], \v_ˈəʊ_l_t_ɪ_dʒ d_ɪ_p_ˈɛ_n_d_ə_n_t k_ˈa_l_s_iə_m tʃ_ˈa_n_əl_z]\

Definitions of VOLTAGE DEPENDENT CALCIUM CHANNELS

Sort: Oldest first
 
2010 - Medical Dictionary Database
By DataStellar Co., Ltd