VEGA DE LA VENTURA

\vˈiːɡə də lˌa vɛntˈʊ͡əɹə], \vˈiːɡə də lˌa vɛntˈʊ‍əɹə], \v_ˈiː_ɡ_ə d_ə l_ˌa v_ɛ_n_t_ˈʊə_ɹ_ə]\
Sort: Oldest first
 
1910 - Warner's dictionary of authors ancient and modern
By Charles Dudley Warner

Word of the day

blash

  • blash, n. watery stuff.--adj. BLASH'Y. [Scot.]
View More