UNIVERSAL CURRENCY CONVERTER

\jˌuːnɪvˈɜːsə͡l kˈʌɹənsi kənvˈɜːtə], \jˌuːnɪvˈɜːsə‍l kˈʌɹənsi kənvˈɜːtə], \j_ˌuː_n_ɪ_v_ˈɜː_s_əl k_ˈʌ_ɹ_ə_n_s_i k_ə_n_v_ˈɜː_t_ə]\

Definitions of UNIVERSAL CURRENCY CONVERTER

Sort: Oldest first
 
1910 - Black's Law Dictionary (2nd edition)
By Henry Campbell Black