UNITED STATES DEPARTMENT OF DEFENSE

\juːnˈa͡ɪtɪd stˈe͡ɪts dɪpˈɑːtmənt ɒv dɪfˈɛns], \juːnˈa‍ɪtɪd stˈe‍ɪts dɪpˈɑːtmənt ɒv dɪfˈɛns], \j_uː_n_ˈaɪ_t_ɪ_d s_t_ˈeɪ_t_s d_ɪ_p_ˈɑː_t_m_ə_n_t ɒ_v d_ɪ_f_ˈɛ_n_s]\

Definitions of UNITED STATES DEPARTMENT OF DEFENSE

Sort: Oldest first
 
2006 - WordNet 3.0
By Princeton University