TRANSMISSIBLE VENEREAL TUMOR

\tɹansmˈɪsəbə͡l vɛnˈi͡əɹɪə͡l tjˈuːmə], \tɹansmˈɪsəbə‍l vɛnˈi‍əɹɪə‍l tjˈuːmə], \t_ɹ_a_n_s_m_ˈɪ_s_ə_b_əl v_ɛ_n_ˈiə_ɹ_ɪ__əl t_j_ˈuː_m_ə]\

Definitions of TRANSMISSIBLE VENEREAL TUMOR

Sort: Oldest first
 
2010 - Medical Dictionary Database
By DataStellar Co., Ltd