TOXICODENDRON QUERCIFOLIUM

\tˌɒksɪkə͡ʊdˈɛndɹən kwˌɜːsɪfˈə͡ʊli͡əm], \tˌɒksɪkə‍ʊdˈɛndɹən kwˌɜːsɪfˈə‍ʊli‍əm], \t_ˌɒ_k_s_ɪ_k_əʊ_d_ˈɛ_n_d_ɹ_ə_n k_w_ˌɜː_s_ɪ_f_ˈəʊ_l_iə_m]\

Definitions of TOXICODENDRON QUERCIFOLIUM

Sort: Oldest first
 
2006 - WordNet 3.0
By Princeton University
 
2011 - English Dictionary Database
By DataStellar Co., Ltd