TOXICO INFECTIOUS BOTULISM

\tˈɒksɪkˌə͡ʊ ɪnfˈɛkʃəs bˈɒtjuːlˌɪzəm], \tˈɒksɪkˌə‍ʊ ɪnfˈɛkʃəs bˈɒtjuːlˌɪzəm], \t_ˈɒ_k_s_ɪ_k_ˌəʊ ɪ_n_f_ˈɛ_k_ʃ_ə_s b_ˈɒ_t_j_uː_l_ˌɪ_z_ə_m]\

Definitions of TOXICO INFECTIOUS BOTULISM

Sort: Oldest first
 
2010 - Medical Dictionary Database
By DataStellar Co., Ltd