THERAPIA STERILISANS CONVERGENS

\θˈɛɹəpˌi͡ə stˈɛɹɪlˌɪsənz kənvˈɜːd͡ʒənz], \θˈɛɹəpˌi‍ə stˈɛɹɪlˌɪsənz kənvˈɜːd‍ʒənz], \θ_ˈɛ_ɹ_ə_p_ˌiə s_t_ˈɛ_ɹ_ɪ_l_ˌɪ_s_ə_n_z k_ə_n_v_ˈɜː_dʒ_ə_n_z]\

Definitions of THERAPIA STERILISANS CONVERGENS

Sort: Oldest first
 
1920 - A practical medical dictionary.
By Stedman, Thomas Lathrop

Word of the day

Misdisposition

  • Erroneous disposal or application.
View More