Alphabet:
[hjˈuːmən], [hjˈuːmən], [h_j_ˈuː_m_ə_n] [t_ˈiː s_ˈɛ_l l_j_uː_k_ˈiː_m_iə l_ɪ_m_f_ˈəʊ_m_ə v_ˈaɪ_ɹ_ə_s ˈa_n_t_ɪ_dʒ_ˌɛ_n_z] [tˈiː sˈɛl ljuːkˈiːmi͡ə lɪmfˈə͡ʊmə vˈa͡ɪɹəs ˈantɪd͡ʒˌɛnz] [tˈiː sˈɛl ljuːkˈiːmi‍ə lɪmfˈə‍ʊmə vˈa‍ɪɹəs ˈantɪd‍ʒˌɛnz]
Loading...

Definitions of T Cell Leukemia Lymphoma Virus Antigens, Human

  1.   Antigens associated with the DELTARETROVIRUS HTLV I ANTIGENS and HTLV II ANTIGENS belong to this group