Dictionary.net

[t_ˈiː s_ˈɛ_l ˈa_n_t_ɪ_dʒ_ˌɛ_n ɹ_ɪ_s_ˈɛ_p_t_ə ɡ_ˈa_m_ə tʃ_ˈeɪ_n dʒ_ˈiː_n ɹ_ˌiː__ə_ɹ_ˈeɪ_n_dʒ_m_ə_n_t], [tˈiː sˈɛl ˈantɪd͡ʒˌɛn ɹɪsˈɛptə ɡˈamə t͡ʃˈe͡ɪn d͡ʒˈiːn ɹˌiːəɹˈe͡ɪnd͡ʒmənt], [tˈiː sˈɛl ˈantɪd‍ʒˌɛn ɹɪsˈɛptə ɡˈamə t‍ʃˈe‍ɪn d‍ʒˈiːn ɹˌiːəɹˈe‍ɪnd‍ʒmənt]

Definitions of T Cell Antigen Receptor gamma Chain Gene Rearrangement

  1. Ordered rearrangement of T- cell variable gene regions coding for the gamma- chain of antigen receptors.
Loading...
X