Alphabet:
[t_ˈiː s_ˈɛ_l ˈa_n_t_ɪ_dʒ_ˌɛ_n ɹ_ɪ_s_ˈɛ_p_t_ə d_ˈɛ_l_t_ə tʃ_ˈeɪ_n dʒ_ˈiː_n ɹ_ˌiː__ə_ɹ_ˈeɪ_n_dʒ_m_ə_n_t], [tˈiː sˈɛl ˈantɪd͡ʒˌɛn ɹɪsˈɛptə dˈɛltə t͡ʃˈe͡ɪn d͡ʒˈiːn ɹˌiːəɹˈe͡ɪnd͡ʒmənt], [tˈiː sˈɛl ˈantɪd‍ʒˌɛn ɹɪsˈɛptə dˈɛltə t‍ʃˈe‍ɪn d‍ʒˈiːn ɹˌiːəɹˈe‍ɪnd‍ʒmənt]
Loading...

Definitions of T Cell Antigen Receptor delta Chain Gene Rearrangement

  1.   Ordered rearrangement of T cell variable gene regions coding for the delta chain of antigen receptors