SYRUP ASARI COMPOSITUS (N.F.)

\sˈɪɹʌp ɐsˈɑːɹi kˈɒmpəsˌɪtəs ˌɛnˈɛf], \sˈɪɹʌp ɐsˈɑːɹi kˈɒmpəsˌɪtəs ˌɛnˈɛf], \s_ˈɪ_ɹ_ʌ_p ɐ_s_ˈɑː_ɹ_i k_ˈɒ_m_p_ə_s_ˌɪ_t_ə_s__ ˌɛ_n_ˈɛ_f]\

Definitions of SYRUP ASARI COMPOSITUS (N.F.)

Sort: Oldest first
 
1920 - A practical medical dictionary.
By Stedman, Thomas Lathrop