SYMMETRICAL CARBON ATOMS

\sɪmˈɛtɹɪkə͡l kˈɑːbən ˈatəmz], \sɪmˈɛtɹɪkə‍l kˈɑːbən ˈatəmz], \s_ɪ_m_ˈɛ_t_ɹ_ɪ_k_əl k_ˈɑː_b_ə_n ˈa_t_ə_m_z]\

Definitions of SYMMETRICAL CARBON ATOMS

Sort: Oldest first
 
1916 - Appleton's medical dictionary
By Smith Ely Jelliffe