SUPPOSITORIA PLUMBI COMPOSITA (BR.)

\sˌʌpəsɪtˈɔːɹi͡ə plˈʌmba͡ɪ kˌɒmpəsˈiːtə bˌiːˈɑː], \sˌʌpəsɪtˈɔːɹi‍ə plˈʌmba‍ɪ kˌɒmpəsˈiːtə bˌiːˈɑː], \s_ˌʌ_p_ə_s_ɪ_t_ˈɔː_ɹ_iə p_l_ˈʌ_m_b_aɪ k_ˌɒ_m_p_ə_s_ˈiː_t_ə__ b_ˌiː__ˈɑː]\

Definitions of SUPPOSITORIA PLUMBI COMPOSITA (BR.)

Sort: Oldest first
 
1920 - A practical medical dictionary.
By Stedman, Thomas Lathrop