SUBLINGUAL DRUG ADMINISTRATIONS

\sˈʌblɪŋɡwə͡l dɹˈʌɡ ɐdmˌɪnɪstɹˈe͡ɪʃənz], \sˈʌblɪŋɡwə‍l dɹˈʌɡ ɐdmˌɪnɪstɹˈe‍ɪʃənz], \s_ˈʌ_b_l_ɪ_ŋ_ɡ_w_əl d_ɹ_ˈʌ_ɡ ɐ_d_m_ˌɪ_n_ɪ_s_t_ɹ_ˈeɪ_ʃ_ə_n_z]\

Definitions of SUBLINGUAL DRUG ADMINISTRATIONS

Sort: Oldest first
 
2010 - Medical Dictionary Database
By DataStellar Co., Ltd