STRING ORIENTED SYMBOLIC LANGUAGE

\stɹˈɪŋ ˈɔːɹi͡əntɪd sɪmbˈɒlɪk lˈaŋɡwɪd͡ʒ], \stɹˈɪŋ ˈɔːɹi‍əntɪd sɪmbˈɒlɪk lˈaŋɡwɪd‍ʒ], \s_t_ɹ_ˈɪ_ŋ ˈɔː_ɹ_iə_n_t_ɪ_d s_ɪ_m_b_ˈɒ_l_ɪ_k l_ˈa_ŋ_ɡ_w_ɪ_dʒ]\

Definitions of STRING ORIENTED SYMBOLIC LANGUAGE

Sort: Oldest first
 
1985 - The Free On-line Dictionary of Computing
By Denis Howe