SPONTANEOUS CEREBROSPINAL FLUID RHINORRHEA

\spɒntˈe͡ɪni͡əs səɹˌiːbɹəspˈa͡ɪnə͡l flˈuːɪd ɹˈa͡ɪnəɹˌi͡ə], \spɒntˈe‍ɪni‍əs səɹˌiːbɹəspˈa‍ɪnə‍l flˈuːɪd ɹˈa‍ɪnəɹˌi‍ə], \s_p_ɒ_n_t_ˈeɪ_n_iə_s s_ə_ɹ_ˌiː_b_ɹ_ə_s_p_ˈaɪ_n_əl f_l_ˈuː_ɪ_d ɹ_ˈaɪ_n_ə_ɹ_ˌiə]\

Definitions of SPONTANEOUS CEREBROSPINAL FLUID RHINORRHEA

Sort: Oldest first
 
2010 - Medical Dictionary Database
By DataStellar Co., Ltd