SOLENOSTEMON SCUTELLARIOIDES

\sˈə͡ʊlnəstˌɛmən skjˈuːtɪlˌɑːɹɪˌɔ͡ɪdz], \sˈə‍ʊlnəstˌɛmən skjˈuːtɪlˌɑːɹɪˌɔ‍ɪdz], \s_ˈəʊ_l_n_ə_s_t_ˌɛ_m_ə_n s_k_j_ˈuː_t_ɪ_l_ˌɑː_ɹ_ɪ__ˌɔɪ_d_z]\

Definitions of SOLENOSTEMON SCUTELLARIOIDES

Sort: Oldest first
 
2006 - WordNet 3.0
By Princeton University
 
2011 - English Dictionary Database
By DataStellar Co., Ltd

Word of the day

loading zone

  • a stop where carriers can be loaded and unloaded
View More