SOLANUM MAGNUM VIRGINIANUM RUBRUM

\sˈɒlanəm mˈaɡnəm vˈɜːd͡ʒɪnˌi͡ənəm ɹˈuːbɹəm], \sˈɒlanəm mˈaɡnəm vˈɜːd‍ʒɪnˌi‍ənəm ɹˈuːbɹəm], \s_ˈɒ_l_a_n_ə_m m_ˈa_ɡ_n_ə_m v_ˈɜː_dʒ_ɪ_n_ˌiə_n_ə_m ɹ_ˈuː_b_ɹ_ə_m]\

Definitions of SOLANUM MAGNUM VIRGINIANUM RUBRUM

Sort: Oldest first
 
1846 - Medical lexicon: a dictionary of medical science
By Robley Dunglison