SCRUTIN UNINOMINAL VOTING SYSTEM

\skɹˈuːtɪn ˌʌnɪnə͡ʊmˈɪnə͡l vˈə͡ʊtɪŋ sˈɪstəm], \skɹˈuːtɪn ˌʌnɪnə‍ʊmˈɪnə‍l vˈə‍ʊtɪŋ sˈɪstəm], \s_k_ɹ_ˈuː_t_ɪ_n ˌʌ_n_ɪ_n_əʊ_m_ˈɪ_n_əl v_ˈəʊ_t_ɪ_ŋ s_ˈɪ_s_t_ə_m]\

Definitions of SCRUTIN UNINOMINAL VOTING SYSTEM

Sort: Oldest first
 
2006 - WordNet 3.0
By Princeton University
 
2011 - English Dictionary Database
By DataStellar Co., Ltd

Word of the day

Agave Cantala

  • Philippine plant yielding a hard fibre used in making coarse twine
View More