SC 12937

\ˌɛssˈiː twˈɛlv θˈa͡ʊzənd nˈa͡ɪnhˈʌndɹədən θˈɜːtisˈɛvən], \ˌɛssˈiː twˈɛlv θˈa‍ʊzənd nˈa‍ɪnhˈʌndɹədən θˈɜːtisˈɛvən], \ˌɛ_s_s_ˈiː t_w_ˈɛ_l_v θ_ˈaʊ_z_ə_n_d_ n_ˈaɪ_n_h_ˈʌ_n_d_ɹ_ə_d_ə_n θ_ˈɜː_t_i_s_ˈɛ_v_ə_n]\

Definitions of SC 12937

Sort: Oldest first
 
2010 - Medical Dictionary Database
By DataStellar Co., Ltd

Word of the day

Glycolytic ferment

  • A sugar-digesting ferment.
View More