ROSE BENGAL SODIUM I 125

\ɹˈə͡ʊz bˌɛnɡˈɔːl sˈə͡ʊdi͡əm a͡ɪ wˈɒnhˈʌndɹədən twˈɛntifˈa͡ɪv], \ɹˈə‍ʊz bˌɛnɡˈɔːl sˈə‍ʊdi‍əm a‍ɪ wˈɒnhˈʌndɹədən twˈɛntifˈa‍ɪv], \ɹ_ˈəʊ_z b_ˌɛ_n_ɡ_ˈɔː_l s_ˈəʊ_d_iə_m aɪ w_ˈɒ_n_h_ˈʌ_n_d_ɹ_ə_d_ə_n t_w_ˈɛ_n_t_i_f_ˈaɪ_v]\

Definitions of ROSE BENGAL SODIUM I 125

Sort: Oldest first
 
2010 - Medical Dictionary Database
By DataStellar Co., Ltd

Word of the day

Livingston vs. Jefferson

  • (See Batture Cases.)
View More