RANA TEMPORARIA

\ɹˈɑːnə tˌɛmpəɹˈe͡əɹi͡ə], \ɹˈɑːnə tˌɛmpəɹˈe‍əɹi‍ə], \ɹ_ˈɑː_n_ə t_ˌɛ_m_p_ə_ɹ_ˈeə_ɹ_iə]\
Sort: Oldest first
 
2006 - WordNet 3.0
By Princeton University
 
2011 - English Dictionary Database
By DataStellar Co., Ltd
 
2010 - Medical Dictionary Database
By DataStellar Co., Ltd

Word of the day

Pettenkofer's test

  • See Pettenkofer.
View More