QUERELA INOFFICIOSI TESTA- MENTI

\kwɜːɹˈɛləɹ ɪnəfˌɪsɪˈə͡ʊsi tˈɛstə mˈɛnti], \kwɜːɹˈɛləɹ ɪnəfˌɪsɪˈə‍ʊsi tˈɛstə mˈɛnti], \k_w_ɜː_ɹ_ˈɛ_l_ə_ɹ ɪ_n_ə_f_ˌɪ_s_ɪ__ˈəʊ_s_i t_ˈɛ_s_t_ə m_ˈɛ_n_t_i]\

Definitions of QUERELA INOFFICIOSI TESTA- MENTI

Sort: Oldest first
 
1910 - Black's Law Dictionary (2nd edition)
By Henry Campbell Black

Word of the day

cinereum

  • see stratum zonale
View More