PURIFIED PROTEIN DERIVATIVE OF TUBERCULIN

\pjˈʊɹɪfˌa͡ɪd pɹˈə͡ʊtiːn dɪɹˈɪvətˌɪv ɒv tjˈuːbəkjˌʊlɪn], \pjˈʊɹɪfˌa‍ɪd pɹˈə‍ʊtiːn dɪɹˈɪvətˌɪv ɒv tjˈuːbəkjˌʊlɪn], \p_j_ˈʊ_ɹ_ɪ_f_ˌaɪ_d p_ɹ_ˈəʊ_t_iː_n d_ɪ_ɹ_ˈɪ_v_ə_t_ˌɪ_v ɒ_v t_j_ˈuː_b_ə_k_j_ˌʊ_l_ɪ_n]\

Definitions of PURIFIED PROTEIN DERIVATIVE OF TUBERCULIN

Sort: Oldest first
 
2010 - Medical Dictionary Database
By DataStellar Co., Ltd

Word of the day

Ground Hem'lock

  • Taxus canadensis.
View More