PROTOZOA DRUG SENSITIVITY TESTS

\pɹˌə͡ʊtə͡ʊzˈə͡ʊə dɹˈʌɡ sˌɛnsɪtˈɪvɪti tˈɛsts], \pɹˌə‍ʊtə‍ʊzˈə‍ʊə dɹˈʌɡ sˌɛnsɪtˈɪvɪti tˈɛsts], \p_ɹ_ˌəʊ_t_əʊ_z_ˈəʊ_ə d_ɹ_ˈʌ_ɡ s_ˌɛ_n_s_ɪ_t_ˈɪ_v_ɪ_t_i t_ˈɛ_s_t_s]\

Definitions of PROTOZOA DRUG SENSITIVITY TESTS

Sort: Oldest first
 
2010 - Medical Dictionary Database
By DataStellar Co., Ltd

Word of the day

Liturgiologist

  • One versed in liturgiology.
View More