PROSPER JOLYOT DE CREBILLON

\pɹˈɒspə d͡ʒˈɒlɪˌɒt də kɹˈɛbɪlən], \pɹˈɒspə d‍ʒˈɒlɪˌɒt də kɹˈɛbɪlən], \p_ɹ_ˈɒ_s_p_ə dʒ_ˈɒ_l_ɪ__ˌɒ_t d_ə k_ɹ_ˈɛ_b_ɪ_l_ə_n]\

Definitions of PROSPER JOLYOT DE CREBILLON

Sort: Oldest first
 
1910 - Warner's dictionary of authors ancient and modern
By Charles Dudley Warner

Word of the day

Sadina

  • sa-d[=e]'na, n. a clupeoid fish resembling sardine. [Sp. sardina.]
View More