PROMOTOR REGIONS (GENETICS)

\pɹəmˈə͡ʊtə ɹˈiːd͡ʒənz d͡ʒɛnˈɛtɪks], \pɹəmˈə‍ʊtə ɹˈiːd‍ʒənz d‍ʒɛnˈɛtɪks], \p_ɹ_ə_m_ˈəʊ_t_ə ɹ_ˈiː_dʒ_ə_n_z__ dʒ_ɛ_n_ˈɛ_t_ɪ_k_s]\

Definitions of PROMOTOR REGIONS (GENETICS)

Sort: Oldest first
 
2010 - Medical Dictionary Database
By DataStellar Co., Ltd

Word of the day

Anne Dudley Bradstreet

  • poet colonial America (born in England) (1612-1672)
View More