PREFERENTIAL TRADE AGREEMENT (PTA)

\pɹˌɛfəɹˈɛnʃə͡l tɹˈe͡ɪd ɐɡɹˈiːmənt tˈɑː], \pɹˌɛfəɹˈɛnʃə‍l tɹˈe‍ɪd ɐɡɹˈiːmənt tˈɑː], \p_ɹ_ˌɛ_f_ə_ɹ_ˈɛ_n_ʃ_əl t_ɹ_ˈeɪ_d ɐ_ɡ_ɹ_ˈiː_m_ə_n_t__ t_ˈɑː]\

Definitions of PREFERENTIAL TRADE AGREEMENT (PTA)

Sort: Oldest first
 
1910 - Black's Law Dictionary (2nd edition)
By Henry Campbell Black