POTENTIA SEN POTESTAS COEUNDI

\pətˈɛnʃə sˈɛn pˈə͡ʊtstəz kə͡ʊˈʌndɪ], \pətˈɛnʃə sˈɛn pˈə‍ʊtstəz kə‍ʊˈʌndɪ], \p_ə_t_ˈɛ_n_ʃ_ə s_ˈɛ_n p_ˈəʊ_t_s_t_ə_z k_əʊ_ˈʌ_n_d_ɪ]\

Definitions of POTENTIA SEN POTESTAS COEUNDI

Sort: Oldest first
 
1846 - Medical lexicon: a dictionary of medical science
By Robley Dunglison

Word of the day

Brooklyn Bridge

  • a suspension bridge across the East River New York City; opened in 1883
View More