POSTTRAUMATIC UNAWARENESS STATES

\pˌə͡ʊstɹəmˈatɪk ˌʌnəwˈe͡ənəs stˈe͡ɪts], \pˌə‍ʊstɹəmˈatɪk ˌʌnəwˈe‍ənəs stˈe‍ɪts], \p_ˌəʊ_s_t_ɹ_ə_m_ˈa_t_ɪ_k ˌʌ_n_ə_w_ˈeə_n_ə_s s_t_ˈeɪ_t_s]\

Definitions of POSTTRAUMATIC UNAWARENESS STATES

Sort: Oldest first
 
2010 - Medical Dictionary Database
By DataStellar Co., Ltd