POSTERIOR CEREBRAL ARTERIES

\pɒstˈi͡əɹɪə səɹˈiːbɹə͡l ˈɑːtəɹiz], \pɒstˈi‍əɹɪə səɹˈiːbɹə‍l ˈɑːtəɹiz], \p_ɒ_s_t_ˈiə_ɹ_ɪ__ə s_ə_ɹ_ˈiː_b_ɹ_əl ˈɑː_t_ə_ɹ_i_z]\

Definitions of POSTERIOR CEREBRAL ARTERIES

Sort: Oldest first
 
2010 - Medical Dictionary Database
By DataStellar Co., Ltd