POSITIVE REINFORCING STIMULUS

\pˈɒzɪtˌɪv ɹˌiːɪnfˈɔːsɪŋ stˈɪmjʊləs], \pˈɒzɪtˌɪv ɹˌiːɪnfˈɔːsɪŋ stˈɪmjʊləs], \p_ˈɒ_z_ɪ_t_ˌɪ_v ɹ_ˌiː__ɪ_n_f_ˈɔː_s_ɪ_ŋ s_t_ˈɪ_m_j_ʊ_l_ə_s]\

Definitions of POSITIVE REINFORCING STIMULUS

Sort: Oldest first
 
2006 - WordNet 3.0
By Princeton University
 
2011 - English Dictionary Database
By DataStellar Co., Ltd