POLARIZATION OR SATION

\pˌə͡ʊləɹa͡ɪzˈe͡ɪʃən ɔː sˈe͡ɪʃən], \pˌə‍ʊləɹa‍ɪzˈe‍ɪʃən ɔː sˈe‍ɪʃən], \p_ˌəʊ_l_ə_ɹ_aɪ_z_ˈeɪ_ʃ_ə_n ɔː s_ˈeɪ_ʃ_ə_n]\
Sort: Oldest first
 
1919 - The Concise Standard Dictionary of the English Language
By James Champlin Fernald