PLACENTAL ANTICOAGULANT PROTEIN II

\pləsˈɛntə͡l ˌantɪkə͡ʊˈaɡjʊlənt pɹˈə͡ʊtiːn ɹˌə͡ʊmən tˈuː], \pləsˈɛntə‍l ˌantɪkə‍ʊˈaɡjʊlənt pɹˈə‍ʊtiːn ɹˌə‍ʊmən tˈuː], \p_l_ə_s_ˈɛ_n_t_əl ˌa_n_t_ɪ_k_əʊ_ˈa_ɡ_j_ʊ_l_ə_n_t p_ɹ_ˈəʊ_t_iː_n ɹ_ˌəʊ_m_ə_n_ t_ˈuː]\

Definitions of PLACENTAL ANTICOAGULANT PROTEIN II

Sort: Oldest first
 
2010 - Medical Dictionary Database
By DataStellar Co., Ltd