PHOTOSYSTEM I REACTION CENTER

\fˌə͡ʊtə͡ʊsˈɪstəm a͡ɪ ɹɪˈakʃən sˈɛntə], \fˌə‍ʊtə‍ʊsˈɪstəm a‍ɪ ɹɪˈakʃən sˈɛntə], \f_ˌəʊ_t_əʊ_s_ˈɪ_s_t_ə_m aɪ ɹ_ɪ__ˈa_k_ʃ_ə_n s_ˈɛ_n_t_ə]\

Definitions of PHOTOSYSTEM I REACTION CENTER

Sort: Oldest first
 
2010 - Medical Dictionary Database
By DataStellar Co., Ltd