PHASIS

\fˈasiz], \fˈasiz], \f_ˈa_s_i_z]\

Definitions of PHASIS