PERSONA GRATA

\pɜːsˈə͡ʊnə ɡɹˈɑːtə], \pɜːsˈə‍ʊnə ɡɹˈɑːtə], \p_ɜː_s_ˈəʊ_n_ə ɡ_ɹ_ˈɑː_t_ə]\
Sort: Oldest first
 
2006 - WordNet 3.0
By Princeton University
 
2011 - English Dictionary Database
By DataStellar Co., Ltd
 
1910 - Black's Law Dictionary (2nd edition)
By Henry Campbell Black